Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of freinds

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Groepen via skype en whatsapp

Corona update 24 maart 2020

Geen dienst in de zaal

We collecteren deze week niet in de dienst in de zaal.
Toch staat het vrij te doneren.
U kunt doneren met de GIVT app
Scan de QR kode met uw telefoon.

Geen dienst in de zaal

Of kies "Immanuel DenHaag" uit de lijst in de app
Download nu uw fiscaal overzicht met de app
NB: GIVT werkt alleen met IBAN rekeningen

Dagtekst

EBG
 • Dagtekst Nederlands

  Zondag, 29 Maart 2020

  Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad.

  Ps. 142:4

  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking.

  2 Kor. 1:3-4 (HSV)

Speerpunten voor 2020 en 2021

Centraal staat natuurlijk het thema van onze gemeente voor 2020-2021. Dat is “Coaching in Christ in a Family of Freinds”. Onze gemeente herkent zich steeds meer als een familie van vrienden.

Lees ook Kenmerken van de gemeente

Dat heeft ook gevolgen voor de betrokkenheid op elkaar en op de omgeving. We zien ook dat niet iedereen alle aspecten van de gemeente kan ondersteunen en dat de diversiteit aan gaven breed is.

Ondersteunen gemeenteleden

Binnen de kenmerken van de gemeente zoals die geformuleerd zijn willen we in 2020 en 2021 vooral aandacht geven aan de ontwikkeling van de gaven en interesses bij de gemeenteleden en de kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden voor het gemeente zijn delen. Het delen van persoonlijke visies op leven en geloof neemt daarbij een belangrijke plaats in.

 1. Onze voorganger heeft een mooie visie op geloven en leven. Die is niet bij alle gemeenteleden bekend.
  1. Wij willen onze voorganger ondersteunen bij het op papier zetten van zijn persoonlijke visie, opdat hij hiervan in de dagelijkse zorg voor gemeente en gezin geen belemmering ervaart.
  2. Wij ondersteunen onze voorganger in zijn verdere persoonlijke ontwikkeling.
 2. Wij willen de connectgroepen zoals die ontstaan zijn een meer prominente positie geven in de gemeente. De connectgroepen komen iedere 2 weken bij elkaar en delen ervaringen en levenslessen aan de hand van thema’s en relevante Bijbelteksten. Elk thema wordt ook gedurende 2 maanden verder uitgediept zowel in de connectgroepen als in de overdenkingen tijdens de zondagse diensten. Hiermee bereiken we
  1. dat de Bijbelteksteneen diepere betekenis krijgen in het dagelijks leven,
  2. er meer ruimte ontstaat om te reflecteren op de dagteksten en bemoedigingen.
 3. Stimuleren en beheren van de verschillende app-groepen in de gemeente,
  • deze groepen ontstaan vaak spontaan en de deelnemers aan deze groepen delen ervaringen en bemoedigingen met elkaar 
  • omdat de app-groepen vertrouwelijk zijn en op de gemeente zelf gericht zijn wordt van de beheerders gevraagd om te bewaken dat de deelnemers ook actieve leden van de gemeente zijn.
 4. Voor de verdere muzikale ontwikkeling van het Praise en Worshipteam wordt een coach/mentor aangetrokken.
 5. Aan belangstellenden die willen participeren in de gemeente worden in persoonlijke gesprekken de belangrijkste kenmerken en uitgangspunten van de gemeente uitgelegd,  zie ook Kenmerken van de gemeente.
 6. Vanuit de raad van oudsten komen initiatieven om te komen tot een pastoraal team dat onze predikant ondersteunt en binnen de gemeente meer oren en ogen geeft voor het bieden van pastorale zorg en bemoediging voor zover dat al niet plaats vindt binnen de connectgroepen en app-groepen.
 7. Voor belangstellenden willen we de mogelijkheid bieden om dieper op de Bijbelse materie in te gaan en thema’s uit de Bijbel tot in de grondteksten te onderzoeken. Kernvraag is of de uitleg die we vanuit de tradities mee krijgen soms niet te beperkt dan wel te uitgebreid is door de compromissen waar vertalers rekening mee hebben gehouden.
 8. Persoonlijke initiatieven in het kader van geloofsontwikkeling en uitdragen van het geloof willen we blijven ondersteunen.

Betrokkenheid op de wereld

Betrokkenheid op de wereld om ons heen willen we benadrukken

 1. door onze tienden (10% van de inkomsten van de gemeente) te bestemmen voor het werk van de Heer buiten de gemeente. 1/4 daarvan wordt gereserveerd voor diaconale hulp,
 2. wij willen vertegenwoordigers van de doelen die geselecteerd worden uitnodigen om hun activiteiten toe te lichten,
 3. in de diensten aansluiten op de seizoenen, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan het begin en einde van de schoolseizoen.

Omdat we onze aanwezigheid in Mariahoeve als een tijdelijke aanwezigheid ervaren en we te weinig middelen hebben om actief te participeren in de wijk kunnen we dat niet uitbouwen.

Communicatie

Website, facebook, youtube en whatsapp nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de comnunicatie van de gemeente.

 1. Whatsapp wordt vooral gebruikt voor de interne communicatie binnen de groepen in de gemeente en vervangt voor een belangrijk deel het mail en telefoonverkeer.
 2. Op facebook en youtube worden regelmatig berichten geplaatst over actuele onderwerpen in de gemeente.
 3. De website is het officiële medium voor mededelingen en het geheugen van de gemeente.
  1. We zien een gestage groei van het aantal bezoeken aan de website.
  2. Een apart gedeelte van de website is ingericht als archief, waar alleen de leiding van de gemeente (raad van oudsten en stichtingsbestuur en voorganger) toegang heeft.

Overig

In 2020 bestaat de gemeente 10 jaar. Dat willen we o.a. vieren met de organisatie van een reis naar Israël. Daarnaast zullen er in september een aantal extra activiteiten plaats vinden.

Aan het zoeken naar een eigen ruimte zoals gewenst door een groot deel van de gemeenteleden wordt veel aandacht gegeven.

Onze basis

KERN

Leven en Liefde, gegeven door de
Levende, Liefdevolle Christus, via een
Levende, Liefhebbende leerling van Christus zal
Leven en Liefde communiceren

Geloof en belijden

Jezus is Heer

Christus is ons centrum

Visie

Wij willen een inspirerende christelijke gemeenschap zijn die door de Here Jezus gebruikt wordt om mensen tot zich te trekken .

Missie

Wij willen de visie verwezenlijken door volgelingen van de Heer te zijn de gemeenschap te dienen in het bijzonder door evangelieverkondiging.

Aard

Wij zijn een interkerkelijke gemeente.
In de omgeving waar wij geplaatst zijn dragen wij ons steentje bij aan het welzijn in de omgeving.