Welkom in Immanuel gemeente Den Haag!

Gemeente Immanuel Den Haag

Coaching in Christ in a family of friends

Jaarthema 2020
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp

Marcus 9:24

Basis

Het stichtingsbestuur draagt de verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten en faciliteert daarmee de pastor en raad van oudsten voor de inhoudelijke aspecten van het gemeentewerk in verwerving en aanwending van de beschikbare middelen.

De raad van oudsten stimuleert samen met de voorganger/predikant de bewustwording van de werking van de Heilige Geest in de gemeente.Voor de uitvoering van het beleid is de goede samenwerking tussen het stichtingsbestuur, raad van oudsten  en predikant van groot belang.

 1. Stichting Gemeente Immanuel Den Haag bestaat sinds december 2011. De stichting stelt zich tot doel de verkondiging van Gods Woord en de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus.
 2. De stichting tracht  haar doel onder meer te verwezenlijken in het faciliteren van de raad van oudsten van gemeente Immanuel:
  1. het houden van kerkdiensten;
  2. het stimuleren van onderling broederlijk en zusterlijk contact;
  3. het dienen in de samenleving (waaronder maar niet beperkt tot diaconale hulpverlening, schuld hulpverlening, profetisch spreken) ;
  4. het coachen van deelnemers (gemeenteleden) in hun geloofsleven;
  5. het doen/laten ontstaan van gemeentegroepen (zoals en niet beperkt tot jongeren-, vrouwen en mannengroepen);
  6. het samenwerken met andere christenen;
  7. het uitdragen van het Evangelie (Korinthiërs 15:3-4) zodat mensen Jezus Christus als Verlosser leren kennen;
  8. het begeleiden van gezinnen en families in het volgen van Christus;
  9. het verwerven van de benodigde middelen om mensen tot Christus te brengen;

Hoofdzaken

Opgesteld door ons predikantsechtpaar, de raad van oudsten en het stichtingsbestuur op 9 juni 2016

KERN: leef met passie voor de Heer

 1. De kern van je geestelijke leven groeit in de relatie met de Heer: ontdekken wie de Heer is, ‘Ja’ zeggen tegen de Heer, groeien in je geloof, dichter naar de Heer toe, tot een leven gecentreerd op de Heer.
 2. Kernzaken zijn: geloof, hoop en liefde, vooral liefde. Niet alleen ontvangen van God, maar doorgeven aan anderen.
 3. Geloof groeit door het lezen van de Bijbel, hoop uit je in je gebedsleven, en liefde uit je in de navolging van de Heer.

DIENSTEN: op maat

 1. We hebben verschillende typen diensten, met de hoofddienst op zondagmorgen. Daarnaast o.a. gebedsavonden en Praise & Worship nights.
 2. Onze diensten zijn eigentijds, met uptempo muziek en u mag de Heer aanbidden zoals u wilt (zittend/staand). Wij zijn een zingende en lovende gemeente.

BROEDER- EN ZUSTERSCHAP: intens en intensief meeleven.

 1. Het is belangrijk voor je geloofsleven om geloofsvrienden te hebben die dichtbij je staan en met wie je meer kan delen dan met anderen.
 2. De onderlinge band tussen gemeenteleden (ook in andere gemeenten) verstaan wij als broeder- en zusterband in de Heer.

SAMENLEVING: bidt en werkt

 1. Wij zijn geroepen om de samenleving te dienen in welke hoedanigheid dan ook.
 2. Dienen betekent niet slaafs volgen, het kan ook betekenen een tegenover zijn.
 3. Wij zoeken in het bijzonder de vrede voor de stad waarin wij leven.

PERSOONLIJK: hulp en groei

 1. Wij roepen eenieder op om ongecensureerd zijn of haar geloofsverhaal met de Heer te delen. We nodigen eenieder uit om getuigenis te geven van wat de Heer doet.
 2. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je levenswandel met de Heer. Geef dat vorm door te bidden, Bijbel te lezen en werkelijk te leven voor de Heer.
 3. Waar nodig willen wij u helpen om optimaal in de Heer te groeien.

GROEPEN: persoonlijk en samen

 1. Wij proberen voor iedereen een groep te hebben waar hij of zij binnen past: crêche, zondagsschool, tieners, jongvolwassenen, mannen en vrouwen.
 2. Wij streven ernaar dat iedereen opgenomen wordt in een celgroep (van 6–12 personen), die op basis van geestelijke vriendschappen zijn samengesteld.

OECUMENE: met anderen in de Heer

 1. Wij zien onszelf als een deel van het grotere geheel van christenheid en willen in actieve en open participatie daarin staan.
 2. Wij adviseren gemeenteleden om goed mee te doen en door te bouwen aan de eigen gemeente maar ook oog en kennis te hebben van geestelijk werk daarbuiten.

ZENDING: anderen tot de Heer

 1. Elke christen is geroepen om als gezondene in de wereld te staan en door leven en woord aan anderen bekend te maken wie de Heer is en hen tot de Heer te trekken.
 2. Wij willen niet alleen plaatselijk en landelijk denken maar ook internationaal, en eraan meewerken dat het Evangelie over de hele wereld gekend en gevolgd wordt.

FAMILIE: contact

 1. De familie is de meest elementaire vorm waarin wij geplaatst zijn. Wij willen dat dan ook van harte ondersteunen en helpen opbouwen. In het bijzonder beginnend bij het huwelijk. Wij hopen dat hele families zich volledig aan de Heer toewijden zoals Jozua koos: ‘Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen.’ (Jozua 24:15)
 2. Waar families hulp en ondersteuning nodig hebben willen wij dat met tact en wijsheid aan bieden.

INFRASTRUCTUUR: optimaal benutten

 1. De moderne communicatiemiddelen zijn continu in beweging. Wij willen proberen daar maximaal gebruik van te maken zonder ons te verliezen in communicatie om communicatie.

FINANCIEN: bijdragen, beheersen en beheren

 1. Wij gaan uit van volledig rentmeesterschap: alles wat wij hebben is ter ere van de Heer en zal naar de Heer toe verantwoord moeten zijn.
 2. Praktisch gaan wij ervan uit dat een ieder (zij het in familieverband) een deel van zijn of haar inkomsten geeft aan de Heer (zoveel mogelijk in de eigen gemeente). Wij geven als gemeente een tiende van onze inkomsten aan derden (in het werk van de Heer).

ORGANISATIE: organisch en doelgericht.

 1. Organisatorisch verantwoordelijk is het stichtingsbestuur. Inhoudelijk verantwoordelijk is de predikant, ondersteund door de Raad van Oudsten. Voor de uitvoering zijn er teams onder leiding van coördinatoren.
 2. Een paar keer per jaar is er overleg met de gemeente.

MEDEWERKERS: vanuit je gaven

 1. Wij streven ernaar dat eenieder in de gemeente zijn of haar (geestelijke) gaven gebruikt, en volgens die gaven wordt ingezet.

KENNIS + ONDERWIJS: vanuit liefde voor de Heer

 1. Wij richten ons op kennis waarbij de Heer wordt erkend en verhoogd.
 2. Voor het opbouwen van de persoonlijke relatie met de Heer is kennis nodig. Wij willen eenieder bedienen op zijn of haar niveau en naar zijn/haar behoefte. Wij werken primair vanuit de Bijbel.
 3. Wij willen eenieder uitdagen om optimaal te groeien in diepgaande en brede kennis die ook tot leven wordt gebracht.

ALGEMEEN: kerkgemeente in Den Haag, een internationale stad (The Hague)

 1. Onze gemeente is evangelisch-charismatisch van karakter, in Den Haag en heet Immanuel (‘God met ons’).

 

Lees voor het beleid in 2020 en 2021  Speerpunten voor 2020 en 2021